Zimska čarolija uz BH Telecom!

Budite dio zimske čarolije koju pruža BH Telecom u novoj nagradnoj igri koja počinje!

Učestvujte u novoj nagradnoj igri BH Telecoma i osvojite jednu od čak 24 vrijedne nagrade! Dovoljno je samo da pošaljete SMS poruku u definisanom formatu.

 

Nagradna igra „Zimska čarolija uz BH Telecom!“ počinje 07.12.2017. i traje do 27.12.2017. godine.

 

U ovoj nagradnoj igri mogu učestvovati sva fizička lica, korisnici mobilne telefonije BH Telecoma u Federaciji BiH, koji  pošalju jednu ili više SMS poruka na broj 061 11 98, u periodu trajanja nagradne igre. Broj poruka koje možete poslati u periodu trajanja nagradne igre je neograničen.

      

Poslana SMS poruka treba biti u sljedećem formatu:

Ime Prezime Spol Grad DatumRođenja
(Ime/RAZMAK/Prezime/RAZMAK/Spol/RAZMAK/Grad/RAZMAK/DatumRođenja)

 

Primjer ispravno poslanog SMS sadržaja:
Mirza Mujić M Sarajevo 22.03.1985
Ana Alić Z Tuzla 15.08.1986

 

Nagrade se izvlače na dnevnom i sedmičnom nivou, dok nagradni fond predstavlja 24 nagrade, i to:

 

  • Glavna nagrada: petodnevno zimovanje za dvije osobe na planini Bjelašnica
  • Druga nagrada: mobitel Huawei Mate 10 Pro
  • Treća nagrada: mobitel LG G6
  • 3 sedmične nagrade: mobitel Lenovo Moto G5S (prva sedmica), mobitel LG Q6 (druga sedmica), mobitel Huawei Honor 9 DS (treća sedmica)
  • 18 dnevnih nagrada: 6 mobitela Lenovo Moto E4 Plus (prva sedmica), 6 mobitela LG K10 2017 (druga sedmica), 6 mobitela Huawei P10 Lite DS (treća sedmica)

 

Počnite sa slanjem vaših SMSova već sada, jer brojne nagrade čekaju na vas!

 

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE BH TELECOMA

 

1.    ORGANIZATOR

 

Organizator nagradne igre „Zimska čarolija uz BH Telecom“ je BHTelecom d.d. Sarajevo (sjedište: Franca Lehara br. 7, Sarajevo ID broj: 4200211100005), u daljem tekstu: Organizator.

Nagradna igra se priređuje s ciljem promoviranja usluga BH Telecoma.

 

2.    TRAJANJE NAGRADNE IGRE

 

Nagradna igra  „Zimska čarolija uz BH Telecom“  počinje 07.12.2017. i traje do 27.12.2017. godine.

Pravila nagradne igre će biti objavljena u četvrtak, 07.12. 2017. godine u dnevnim novinama i na web stranici www.bhtelecom.ba. 

 

3.    PODRUČJE ORGANIZACIJE I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

 

Područje Federacije Bosne i Hercegovine.

 

4.    PRAVO NA UČEŠĆE

 

U ovoj nagradnoj igri mogu učestvovati fizička lica u Federaciji BiH, korisnici mobilne telefonije BH Telecoma, koji  pošalju SMS poruku na broj 061 11 98, u periodu trajanja nagradne igre (od 7. do 27. decembar  2017. godine).

SMS poruka je poslana po slobodnoj volji i odluci pošiljaoca, sa bilo kojeg mobilnog broja BH Telecoma (prepaid, postpaid, studentski paketi  i Moj Combo paket-fizička lica). Slanjem SMS poruke pošiljalac daje saglasnost da dostavljeni podaci budu uneseni u bazu mobilnog oglašavanja BH Telecoma.

Poslana SMS poruka treba biti u sljedećem formatu:

Ime Prezime Spol Grad DatumRođenja, na sljedeći način:
Ime/RAZMAK/Prezime/RAZMAK/Spol/RAZMAK/Grad/RAZMAK/DatumRođenja

Primjer ispravno poslanog SMS sadržaja:
Mirza Mujić M Sarajevo 22.03.1985
Ana Alić Z Tuzla 28.04.1986

Učesnici nagradne igre će SMS poruke plaćati po redovnim cijenama SMS poruka za paket usluga koji koriste, što je u skladu sa članom 9. stav 3. Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/16).

Pravo na učešće u ovoj nagradnoj igri nemaju osobe zaposlene u BH Telecomu d.d. Sarajevo, kao ni članovi njihove uže porodice (bračni drug i djeca). Dobitnici nagrada pružiće sve informacije i dokumente potrebne da bi se mogla primjeniti Pravila ove nagradne igre, kao i odgovarajući zakoni. Ako je dobitnik bilo koje od nagrada maloljetna osoba, podobna je da primi nagradu samo uz odobrenje roditelja ili zakonskog staratelja.

 

5.    USLOVI UČESTVOVANJA

 

      U  nagradnoj igri “Zimska čarolija uz BH Telecom” automatski učestvuju svi korisnici usluga BH Telecoma

      navedeni pod tačkom 4. ovih Pravila, koji u periodu trajanja nagradne igre (07.12.-27.12.2017.) pošalju  

      jednu

      ili više SMS poruka na broj mobitela 061 11 98, čime stiču pravo učešća u izvlačenju nagrada na dnevnom

      i sedmičnom nivou (i to za onaj dan/sedmicu u kojoj su slali SMS poruku/poruke), kao što ostvaruju i pravo

      na učešće u finalnom izvlačenju glavne nagrada – petodnevno zimovanja, druge nagrade – mobitel  

      Huawei Mate 10 Pro i treće nagrade -mobitel LG G6, u kojem automatski učestvuju  svi učesnici nagradne igre u

 

      cijelom periodu njenog trajanja. Učesnici u ovoj nagradnoj igri mogu na navedeni način/broj tokom njenog

      trajanja poslati SMS poruka koliko žele i tako značajno povećati vlastite mogućnosti za dobivanje nagrada.

 

6.    NAGRADE

 

Nagradni fond u ovoj nagradnoj igri čini  24 nagrade, ukupne vrijednosti 12.069,45 KM (bez PDV-a), i to:

·         Glavna nagrada petodnevno zimovanje za dvije osobe

·         Druga nagrada mobitel Huawei Mate 10 Pro

·         Treća nagrada mobitel LG G6

·         3 sedmične nagrade: mobitel Lenovo Moto G5S (prva sedmica), mobitel LG Q6 (druga sedmica), mobitel Huawei Honor 9 DC (treća sedmica),

·         18 dnevnih nagrada: 6 mobitela Lenovo Moto E4 Plus (prva sedmica) , 6 mobitela LG K10 2017 (druga sedmica), 6 mobitela Huawei P10 Lite DS (treća sedmica)

 

7.    IZVLAČENJE DOBITNIKA NAGRADA

 

Izvlačenje ukupno 24 dobitnika biće provedeno putem slučajnog kompjuterskog odabira, na osnovu zadanog softverskog algoritma.

Izvlačenje nagrada će se realizirati svaki dan za prethodni dan/sedmicu, i nakon zadnjeg dana trajanja nagradne igre (ukupno 24 izvlačenja),  a najkasnije 31.12. 2017. godine.

Izvlačenje dnevnih, sedmičnih i glavnih nagrada će nadgledati višečlana Komisija, čije će članove imenovati BH Telecom, organizator ove nagradne igre.

 

8.    OBJAVA DOBITNIKA NAGRADA

 

Imena dobitnika će svaki dan biti objavljena na web stranici BH Telecoma www.bhtelecom.ba.

Imena dobitnika 3 glavne nagrade i spisak svih dobitnika će  najkasnije 31.12.2017. godine biti objavljen na www.bhtelecom.ba i u dnevnim novinama.  

 

9.    PREUZIMANJE NAGRADA

 

Nagrade će se preuzimati u zgradi BH Telecoma u Sarajevu, Franca Lehara 7, radnim danima ponedjeljak-petak od 9.00 – 15.00 sati, ili drugačije, prema mogućnostima i dogovorima sa dobitnicima. Pri preuzimanju nagrada dobitnici (roditelj/staratelj za malodobno lice) su dužni da potpišu Prijemnicu nagrada sa navedenom  nagradom, te predoče identifikacijski dokument dobitnika nagrade (lična karta/putna isprava dobitnika nagrade ili lična karta/putna isprava roditelja/staratelja malodobnog dobitnika nagrade).

Sa svim  nagradama koje eventualno ne budu preuzete, BH Telecom će postupiti na način propisan članom 11. Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara.

 

10.  POREZ, ZAMJENA, PRENOS I ODGOVORNOST U VEZI S NAGRADOM

 

      Organizator, BH Telecom, odgovoran je za plaćanje PDV-a na sve nagrade, uključujući i porez na lični prihod dobitnika (11,11 % vrijednosti nagrade), koji je obaveza dobitnika            nagrade. Nije dozvoljena nikakva zamjena nagrade njenom vrijednošću u novcu.

      Nagrade se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši njihovo uručenje dobitniku. Učesnici se slažu da Organizator, BH Telecom d.d. Sarajevo, neće biti                  odgovoran u vezi sa prijemom nagrade, te funkcionisanjem ili upotrebom ovako dobijene nagrade. Učesnici prihvataju da Organizator nije, niti će na bilo koji način biti odgovoran        za ikakve obaveze, garanciju ili jamstvo koje bi, bilo po zakonu ili po prirodi stvari, mogli nastati u vezi s bilo kojom nagradom, što uključuje, ali se ne ograničava na kvalitet,              mehanička svojstva ili prikladnost nagrade.

      Isporučioci nagrada, odnosno proizvođači/trgovci/distributeri od kojih je BH Telecom nabavio nagrade, obavezni su da, uz priloženi garantni list ili drugu validnu dokumentaciju,            otklone eventualne nedostatke na mobitelima ili eventualne poteškoće u vezi sa realizacijom zimovanja.

 

11.  OTKAZIVANJE

 

Organizator ima pravo da, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva finansija FBiH, jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi, uz obavještenje, ukoliko bi došlo do povrede ili teške zloupotrebe Pravila ili događaja koji imaju karakter više sile. Ukoliko nastane neka od navedenih okolnosti, izvlačenje i distribucija nagrada biće odmah obustavljeni jednostranom odlukom Organizatora, nezavisno od potrebe za njenim eventualnim objavljivanjem. U tom slučaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati. Nagradna igra se može prekinuti prema odluci Organizatora, BH Telecoma, u slučaju više sile, povrede Pravila nagradne igre, te teške zloupotrebe Pravila nagradne igre. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju prekida nagradne igre iz navedenih razloga.

 

12.  ZVANIČNA PRAVILA NAGRADNE IGRE

 

       Samim učešćem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvataju da ih ova Pravila obavezuju. Odluke Organizatora donesene prema Pravilima nagradne igre konačne su i obavezujuće za         sve učesnike. Organizator ima pravo da jednostrano dopuni ili promijeni Pravila, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva finansija FBiH te javno objavljivanje u dnevnim         novinama i na www.bhtelecom.ba, na kojima su Pravila i objavljena.

 Odobrenje za organizovanje nagradne igre i saglasnost na Pravila nagradne igre je dalo Ministarstvo finansija/financija  FBiH Rješenjem broj: 05-14-2-1022/17-T.B. od   06.12.2017. godine

 

13.  ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

 

  Voditelj baze ličnih podataka učesnika u nagradnoj igri neće otkriti ili ustupiti ove podatke trećim osobama. Dobitnici nagradne igre izričito su saglasni da Organizator može              koristiti njihovo ime i adresu (navodeći samo grad) u vezi s primopredajom nagrade u člancima i reportažama u svrhu javnog obavještenja o rezultatima nagradne igre.

 

14.  U SLUČAJU SPORA

 

 

   U slučaju spora između Organizatora i učesnika ove nagradne igre nadležan je Opštinski sud u Sarajevu.

 

   

150000
zadovoljnih korisnika
211
tv kanala
54
radio stanice
1285
filmova u videoteci