OBAVIJEST POSLOVNIM KORISNICIMA o izmjenama i dopunama Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma od 1. januara 2018. godine, koje se odnose na Usluge sa dodatom vrijednosti i Mobilno oglašavanje

Obavještavamo korisnike da će BH Telecom od 1. januara 2018. godine primjenjivati sljedeće izmjene i dopune Cjenovnika:

Izmjene i dopune Cjenovnika koje se odnose za uslugu BESPLATNI POZIV (Free Phone):

 

U dijelu Cjenovnika koji se odnosi na uslugu „Besplatni poziv (Free Phone)“ u se mjenja pripadajuća napomena od 1.1.2018. i glasi:

 

„Napomena:

a)    Preduslov za korištenje usluge je da podnosilac zahtjeva za uslugu ima zakupljen broj kod Regulatorne agencije za komunikacije.

b)    Sve troškove telefonskih poziva prema numeraciji usluge Besplatni poziv snosi Pretplatnik /Operator usluge, dok su ovi pozivi za krajnjeg Korisnika/pozivaoca besplatni.

c)     Odredište za pozive upućene na numeraciju usluge Besplatni poziv može biti:

-     fiksni ili mobilni postpaid priključak BH Telecoma,

-     govorni automat BH Telecoma (IVR).

d)    Omogućeno je dalje preusmjerenje saobraćaja sa odredišta u mreži BH Telecoma na:

-     fiksne ili mobilne brojeve drugih operatera u BiH i

-     fiksne ili mobilne brojeve u inostranstvu.“.

 

Dio Cjenovnika „Telefonski pozivi prema odredištu u fiksnoj mreži BH Telecoma s mogućnošću preusmjerenja saobraćaja na fiksni broj drugih operatora u BiH“ od 1.1.2018. glasi:

 

„Telefonski pozivi prema odredištu u mreži BH Telecoma s mogućnošću preusmjerenja saobraćaja na broj u mreži drugih operatora u BiH“

 

Napomena:

a)     Ukoliko se koristi mogućnost preusmjerenja saobraćaja na fiksni broj u mreži drugih operatora u BiH, Pretplatnik/Operator usluge je u obavezi pored cijene definisane pod nomenklaturnim brojem 6.1.1.3.1. platiti i iznos cijene za preusmjereni telefonski saobraćaj u skladu sa nomenklaturnim brojem Cjenovnika 1.1.1.3.1.3. Pozivi prema brojevima fiksnih mreža drugih operatora u BiH.

b)     Ukoliko se koristi mogućnost preusmjerenja saobraćaja na mobilnoj broj u mreži drugih operatora u BiH, Pretplatnik/Operator usluge je u obavezi pored cijene definisane pod nomenklaturnim brojem 6.1.1.3.1. dužan platiti  i iznos cijene za preusmjereni telefonski saobraćaj u skladu sa nomenklaturnim brojem Cjenovnika 1.1.1.3.1.4. Pozivi prema brojevima mobilnih mreža drugih operatora u BiH.“

 

Dio Cjenovnika koji se odnosi na telefonske pozive prema odredištu u fiksnoj mreži BH Telecoma s mogućnošću preusmjerenja saobraćaja na fiksni broj u inostranstvu od 1.1.2018. glasi:

 

Naziv usluge

Jedinica mjere

Cijena bez PDV-a u KM

Cijena sa

PDV-om u KM

Telefonski pozivi prema odredištu u mreži BH Telecoma s mogućnošću preusmjerenja saobraćaja na fiksni broj u inostranstvu

Napomena:

a)    Ukoliko se koristi mogućnost preusmjerenja saobraćaja na fiksni broj u inostranstvu, Pretplatnik/Operator usluge  je u obavezi pored cijene definisane pod nomenklaturnim brojem 6.1.1.3.1. platiti i iznos cijene za preusmjereni međunarodni telefonski saobraćaj u zavisnosti od zone odredišta (6.1.1.3.3.1.).

b)    Raspodjela zemalja po zonama u međunarodnom saobraćaju data je u Prilozima 1. i 2. Cjenovnika.

a)    Zona I

b)    Zona II

c)     Zona III

minut 

0,30

0,40

0,60

0,351

0,468

0,702

d)    Zona I

e)    Zona II

f)      Zona III

minut 

0,30

0,40

0,60

0,351

0,468

0,702

 

U Cjenovnik, u vezi sa pružanjem usluge „Besplatni pozivi - Free Phone“, dodaje se od 1.1.2018. dio koji se odnosi na telefonske pozive prema odredištu u mreži BH Telecoma s mogućnošću preusmjerenja saobraćaja na mobilni broj u inostranstvu, koji glasi:

 

Naziv usluge

Jedinica mjere

Cijena bez PDV-a u KM

Cijena sa

PDV-om u KM

Telefonski pozivi prema odredištu mreži BH Telecoma s mogućnošću preusmjerenja saobraćaja na mobilni broj u inostranstvu

Napomena:

a)    Ukoliko se koristi mogućnost preusmjerenja saobraćaja na mobilni broj u inostranstvu, Pretplatnik/Operator usluge  je u obavezi pored cijene definisane pod nomenklaturnim brojem 6.1.1.3.1. platiti i iznos cijene za preusmjereni međunarodni telefonski saobraćaj u zavisnosti od zone odredišta (6.1.1.3.4.1.).

b)    Raspodjela zemalja po zonama u međunarodnom saobraćaju data je u Prilozima 1. i 2. Cjenovnika.

a)    Zona I

b)    Zona II

c)     Zona III

minut 

0,60

0,69

0,894

0,70

0,81

1,046

 

      Izmjene i dopune Cjenovnika koje se odnose na uslugu POSEBNA TARIFA (Premium Rate):

 

Za uslugu Posebna tarifa se u Cjenovniku od 1.1.2018. mijenja pripadajuća napomena u i glasi:

 

„Napomena:

a)    Preduslov za korištenje usluge je zakupljen broj kod Regulatorne agencije za komunikacije.

b)    Odredište za pozive upućene na numeraciju usluge Posebna tarifa može biti:

-   fiksni ili mobilni postpaid priključak BH Telecoma,

-   govorni automat BH Telecoma (IVR).“

 

Za uslugu Posebna tarifa se mijenja i dio koji se odnosi na telefonske razgovore ili pozive prema govornim automatima i glasi:

Naziv usluge

Jedinica mjere

Cijena bez PDV-a u KM

Cijena sa

PDV-om u KM

Telefonski pozivi iz fiksne i mobilne mreže BH Telecoma:

 

a)     tarifa T1

b)     tarifa T2

c)     tarifa T3

d)     tarifa T4

e)     tarifa T5

f)      tarifa T6

g)     tarifa T7

h)     tarifa T8

minut

 

 

 

0,120

0,450

0,604

0,805

1,210

1,610

2,420

3,020

 

 

 

0,140

0,527

0,707

0,942

1,420

1,884

2,830

3,530

Telefonski pozivi iz fiksne i mobilne mreže BH Telecoma

 

a)    090 291 1xx, 092 291 xxx i 094 291 xxx - maksimalna dužina trajanja poziva iznosi 3 (tri) minute

 

b)    090 292 1xx, 092 292 xxx i 094 292 xxx

c)     090 293 1xx, 092 293 xxx i 094 293 xxx

po pozivu

 

 

 

0,49

 

 

0,99

1,25

 

 

 

0,57

 

 

1,16

1,46

Napomena: 

a)    Pretplatnik/Operator usluge može odabrati jednu od onih tarifnih skupina koja odgovara isključivo vrsti usluge koju planira pružati u skladu sa Pravilima Regulatorne agencije za komunikacije.

b)    Maksimalna dužina trajanja poziva prema numeraciji 090 291 1xx, 092 291 xxx i 094 291 xxx iznosi 3 (tri) minute i mora se ograničiti na strani (opremi) Pretplatnika/Operatora usluge.

c)     Ograničenje dužine trajanja poziva prema numeraciji 090 292 1xx, 092 292 xxx, 094 292 xxx, 090 293 1xx, 092 293 xxx i 094 293 xxx se vrši u dogovoru sa Pretplatnikom/Operatorom usluge  na strani (opremi) Pretplatnika/Operatora usluge.

 

 

Dio Cjenovnika „Premium rate (Posebna tarifa) i IVR (govorni automati)“ od 1.1.2018. mijenja se i glasi:

 

Naziv usluge

Jedinica mjere

Cijena bez PDV-a u KM

Cijena sa

PDV-om u KM

Pozivi prema numeraciji:

 

a)    090 21x xxx, 092 21x xxx i 094 21x xxx

b)    090 22x xxx, 092 22x xxx i 094 22x xxx

c)     090 23x xxx, 092 23x xxx i 094 23x xxx

d)    090 24x xxx, 092 24x xxx i 094 24x xxx

e)    090 25x xxx, 092 25x xxx i 094 25x xxx

f)      090 26x xxx, 092 26x xxx i 094 26x xxx

g)    090 27x xxx, 092 27x xxx i 094 27x xxx

h)    090 28x xxx, 092 28x xxx i 094 28x xxx

minut

 

 

0,120

0,450

0,604

0,805

1,210

1,610

2,420

3,020

 

 

0,140

0,527

0,707

0,942

1,420

1,884

2,830

3,530

 


 

Izmjene i dopune Cjenovnika koje se odnose na uslugu JEDINSTVENI PRISTUPNI BROJ

 

Za uslugu Jedinstveni pristupni broj mijenja se od 1.1.2018. napomena u dijelu „Pristup usluzi“ i glasi:

 

Naziv usluge

Jedinica mjere

Cijena bez PDV-a u KM

Cijena sa

PDV-om u KM

Pristup usluzi Jedinstveni pristupni broj 

 Jednokratno po pozivnom broju

 

50,00

 

 

58,50

 

Napomena:

a)    Preduslov za korištenje usluge je da podnosilac zahtjeva za uslugu Jedinstveni pristupni broj ima broj zakupljen kod Regulatorne agencije za komunikacije ili da koristi negeografsku numeraciju 081 92X XXX iz numerativnog bloka kojeg zakupljuje BH Telecom za uslugu Jedinstveni pristupni broj.

b)    Odredište za pozive upućene na numeraciju usluge Jedinstveni pristupni broj može biti:

-       fiksni ili mobilni postpaid priključak BH Telecoma,

-       govorni automat BH Telecoma (IVR).

c)     Omogućeno je dalje preusmjerenje saobraćaja sa odredišta u mreži BH Telecoma na:

-       fiksne ili mobilne brojeve drugih operatera u BiH i

-       fiksne ili mobilne brojeve u inostranstvu.

 

 

Dio Cjenovnika koji se odnosi na  telefonske pozive prema odredištu u fiksnoj mreži BH Telecoma u okviru usluge „Jedinstveni pristupni broj“ od 1.1.2018. glasi:

 

Naziv usluge

Jedinica mjere

Cijena bez PDV-a u KM

Cijena sa

PDV-om u KM

Telefonski pozivi prema odredištu u mreži BH Telecoma

Telefonski pozivi iz fiksne mreže BH Telecoma:

a)     za Korisnika (pozivatelja)

b)     za Pretplatnika/Operatora usluge

 

 

minut

 

 

 

0,042

0,020

 

 

0,049

0,024

Telefonski pozivi iz mobilne mreže BH Telecoma:

a)    za Korisnika (pozivatelja)

 

 

b)    za Pretplatnika/Operatora usluge

minut

 

 

Cijena poziva prema fiksnoj mreži BH Telecoma za korišteni tarifni model

 

besplatno

Telefonski pozivi iz fiksnih mreža drugih operatora u BiH:

a)    za Korisnika (pozivatelja)

 

 

 

 

 

b)    za Pretplatnika/Operatora usluge

 

 

 

minut

 

 

 

 

 

Cijena lokalnog poziva po Cjenovniku matičnog operatora

 

0,077 

 

 

Cijena lokalnog poziva po Cjenovniku matičnog operatora

 

0,09

Telefonski pozivi iz drugih mobilnih mreža u BiH:

a)    za Korisnika (pozivatelja)

 

 

 

 

 

b)    za Pretplatnika/Operatora usluge

 

minut

 

 

 

Cijena poziva po Cjenovniku matičnog mobilnog operatora

 

  0,077

 

Cijena poziva po Cjenovniku matičnog mobilnog operatora

 

0,09

 

 

Dio Cjenovnika koji se odnosi na telefonske pozive iz fiksne mreže BH Telecoma u okviru usluge „Jedinstveni pristupni broj“ od 1.1.2018. mijenja se i glasi:

 

Naziv usluge

Jedinica mjere

Cijena bez PDV-a u KM

Cijena sa

PDV-om u KM

Telefonski pozivi iz fiksne mreže BH Telecoma

minut

0,042

0,049

 

 

Dio Cjenovnika koji se odnosi na telefonske pozive prema odredištu u fiksnoj mreži BH Telecoma s mogućnošću preusmjerenja saobraćaja na fiksni broj drugih operatora u BiHu okviru usluge „Jedinstveni pristupni broj“od 1.1.2018. mjenja se i glasi:

Telefonski pozivi prema odredištu u mreži BH Telecoma s mogućnošću preusmjerenja saobraćaja na broj u mreži drugih operatora u BiH

Napomena:

a)    Ukoliko se koristi mogućnost preusmjerenja saobraćaja na broj u fiksnoj mreži drugih operatora u BiH, pretplatnik/operator usluge je u obavezi pored cijene definisane pod nomenklaturnim brojem 6.1.3.3. u zavisnosti odakle poziv dolazi, platiti i iznos cijene za preusmjereni telefonski saobraćaj u skladu sa nomenklaturnim brojem Cjenovnika 1.1.1.3.1.3.  Pozivi prema brojevima fiksnih mreža drugih operatora u BIH.

b)    Ukoliko se koristi mogućnost preusmjerenja saobraćaja na broj u mobilnoj mreži drugih operatora u BiH, pretplatnik/operator usluge je u obavezi pored cijene definisane pod nomenklaturnim brojem 6.1.3.3. u ovisnosti odakle poziv dolazi, platiti i iznos cijene za preusmjereni telefonski saobraćaj u skladu sa nomenklaturnim brojem Cjenovnika 1.1.1.3.1.4 Pozivi prema brojevima mobilnih mreža drugih operatora u BiH.

 

Dio Cjenovnika koji se odnosi na telefonske pozive prema odredištu u fiksnoj mreži BH Telecoma s mogućnošću preusmjerenja saobraćaja na fiksni broj u inostranstvu u okviru usluge „Jedinstveni pristupni broj“ mijenja se od 1.1.2018. i glasi:

 

Naziv usluge

Jedinica mjere

Cijena bez PDV-a u KM

Cijena sa

PDV-om u KM

Telefonski pozivi prema odredištu u mreži BH Telecoma s mogućnošću preusmjerenja saobraćaja na fiksni broj u inostranstvu

Napomena:

a)    Ukoliko se koristi mogućnost preusmjerenja saobraćaja na fiksni broj u inostranstvu, Pretplatnik/Operator usluge je u obavezi pored cijene definisane pod nomenklaturnim brojem 6.1.3.3. u zavisnosti odakle poziv dolazi, platiti i iznos cijene za preusmjereni međunarodni telefonski saobraćaj u zavisnosti od zone odredišta (nomenklaturni broj 6.1.3.6.1. Cjenovnika).

b)    Raspodjela zemalja po zonama u međunarodnom saobraćaju data je u Prilozima 1. i 2. Cjenovnika.

Zona I

Zona II

Zona III

 

minut

0,30

0,40

0,60

0,351

0,468

0,702

 

 

U okviru usluge „Jedinstveni pristupni broj“ dodaje se u Cjenovnik dio koji se odnosi na telefonske pozive prema odredištu u mreži BH Telecoma s mogućnošću preusmjerenja saobraćaja na mobilni broj u inostranstvu i glasi:

Naziv usluge

Jedinica mjere

Cijena bez PDV-a u KM

Cijena sa

PDV-om u KM

Telefonski pozivi prema odredištu u mreži BH Telecoma s mogućnošću preusmjerenja saobraćaja na mobilni broj u inostranstvu

Napomena:

a)    Ukoliko se koristi mogućnost preusmjerenja saobraćaja na mobilni broj u inostranstvu, Pretplatnik/Operator usluge je u obavezi pored cijene definisane pod nomenklaturnim brojem 6.1.3.3. u zavisnosti odakle poziv dolazi, platiti i iznos cijene za preusmjereni međunarodni telefonski saobraćaj u zavisnosti od zone odredišta (nomenklaturni broj 6.1.3.7.1. Cjenovnika).

b)    Raspodjela zemalja po zonama u međunarodnom saobraćaju data je u Prilozima 1. i 2. Cjenovnika.

Zona I

Zona II

Zona III

 

minut

0,60

0,69

0,894

0,70

0,81

1,046

 

 

Izmjene i dopune Cjenovnika koje se odnose na dodatne usluge za Komercijalne SMS i MMS usluge

 

Za „Dodatne usluge za Komercijalne SMS i MMS usluge“ u Cjenovniku se mjenja pripadajuća napomena i od 1.1.2018. glasi:

 

„Napomena:

 

a)    Odnosi se isključivo na promjenu brojeva numeracije 060 xxx xxxx, 061 xxx xxx ili 062 xxx xxx u broj numeracije 060 xxx xxxx, 061 xxx xxx ili 062 xxx xxx, odnosno promjenu broja numeracije 062 02xxx u broj numeracije 062 02xxx.

b)    U slučaju da Pretplatnik/Operator usluga mijenja način pristupa/vrstu usluge, promjenu numeracije u skladu sa ovim Cjenovnikom i Specifičnim uslovima 6.20.2. vrši BH Telecom, bez naknade.

c)     Dodatna usluga Filtriranje baze korisnika, Pretplatniku na zahtjev omogućava upoređivanje njegove baze korisnika sa podacima u  korisničkoj bazi BH Telecoma. Pretplatnik svoju bazu korisnika dostavlja u elektronskoj formi uz zahtjev za filtriranje baze korisnika. Pretplatniku se za svakog pojedinačnog korisnika (MSISDN) iz njegove baze korisnika dostavljaju informacije: broj aktivan / nije aktivan / nije u mreži BH Telecoma.“.

 

 

Za „Dodatne usluge za Komercijalne SMS i MMS usluge“ dodaje se u Cjenovnik od 1.1.2018. godine i nova usluga „Filtriranje baze korisnika“, na sljedeći način:

 

Naziv usluge

Jedinica mjere

Cijena bez PDV-a u KM

Cijena sa

PDV-om u KM

Filtriranje baze korisnika

po zahtjevu

50,00

58,50

 

 

Za uslugu „Mobilno oglašavanje“ dodaje se u Cjenovnik od 1.1.2018. godine kao dodatna usluga  „Filtriranje baze korisnika“, na sljedeći način:

 

Naziv usluge

Jedinica mjere

Cijena bez PDV-a u KM

Cijena sa

PDV-om u KM

Filtriranje baze korisnika

po zahtjevu

50,00

58,50

Napomena:

Dodatna usluga Filtriranje baze korisnika, Pretplatniku na zahtjev omogućava upoređivanje njegove baze korisnika sa podacima u korisničkoj bazi BH Telecoma. Pretplatnik svoju bazu korisnika dostavlja u elektronskoj formi uz zahtjev za filtriranje baze korisnika. Pretplatniku se za svakog pojedinačnog korisnika (MSISDN) iz njegove baze korisnika dostavljaju informacije: broj aktivan / nije aktivan / nije u mreži BH Telecoma.

 

 

Izmjene u prilozima Cjenovnika od 1.1.2018.

 

U Prilogu CjenovnikaSpecifični uslovi govornih usluga s dodatom vrijednosti za Pretplatnika/Operatora    usluga s dodatom vrijednosti“ mijenja se Član 5. i glasi:  

 

„Član 5.

(1) Pretplatnik/Operator usluge vrši zakup broja kod Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) za slijedeće usluge: Posebna tarifa, Kratki broj, Besplatni telefon, Jedinstveni pristupni broj i Jedinstveni humanitarni telefon.

(2) Pretplatnik/Operator usluge može dobiti na korištenje broj iz numerativnog bloka BH Telecoma za uslugu Jedinstveni pristupni broj, u formatu 081 92X XXX. Dodjeljena numeracija od strane BH Telecoma je u svakom trenutku u isključivom vlasništvu BH Telecoma.

(3) Pretplatnik ima pravo da reaktivira broj koji mu je bio dodijeljen iz baze BH Telecoma u roku od 6 mjeseci od dana raskida ugovora za uslugu Jedinstveni pristupni broj. Nakon isteka roka od 6 mjeseci, broj će biti slobodan za dodijelu na korištenje drugim zainteresovanim pravnim licima.

(4) Pretplatnik/Operator usluge dužan je da pribavi sve dozvole, saglasnosti i odobrenja u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima radi obavljanja djelatnosti i pružanja Servisa.“

 

 

150000
zadovoljnih korisnika
211
tv kanala
54
radio stanice
1285
filmova u videoteci