Produžena akcija 12 GIGA razloga da preneseš broj u najbolju mrežu!

Od 31. decembra 2016. do 29. januara 2017. godine

Produžili smo super akciju “12 GIGA razloga da preneseš broj u najbolju mrežu!“ do 29. januara 2017. godineAkcija podrazumijeva dodjelu 1GB mobilnog interneta mjesečno u toku 12 mjeseci za sve korisnike koji u periodu trajanja akcije izvrše prijenos broja u BH Mobile mrežu.

 

U okviru akcije korisnicima će biti omogućena dodjela bonusa u vidu 1 GB mobilnog internet saobraćaja za svaki od narednih 12 mjeseci od dana aktivacije, respektivno, što je ukupno 12 GB. Svaka dodjela od 1 GB ima rok upotrebe od 30 dana.

 

Nakon potrošnje bonusa iz ove akcije naplata mobilnog Interneta saobraćaja se vrši prema važećem Cjenovniku BH Telecoma.

 

Aktivaciju bonusa iz ove akcije korisnici mogu izvršiti u BH Telecom centrima BH Telecoma.

  

Aktivacijom akcijskog bonusa PREPAID KORISNIK prihvata sljedeće uslove: 

·    Korisnik prenos broja u BH Mobile mrežu vrši na svim prodajnim mjestima BH Telecoma.

·    Za  korištenje promotivno-prodajne akcije potrebno je da korisnik izvrši registraciju pri čemu će mu se dodijeliti 5 KM sa uključenim PDV na osnovni račun;

·    Realizacijom zahtjeva za prijenos broja korisniku se automatski dodjeljuje 1GB mobilnog Interneta sa rokom validnosti od 30 dana, odnosno aktivira mu se postojeća opcija dokupa Bay&Surf 1 GB sa trajanjem 30 dana, ali bez naplate. Svi uslovi korištenja ove opcije ostaju isti kao u redovnoj ponudi,  u skladu sa Cjenovnikom;

·    U periodu od narednih 11 mjeseci, svakih 30 dana ovom korisniku se sukcesivno dodjeljuje po 1 GB mobilnog Interneta;

·    Uslov za navedeno je da je korisnik u statusu AKTIVAN te da je u toku posljednih 30 dana izvršio nadopunu od minimalno 10 KM (kumulativno);

·    Korisnik dobija bonus u onim ciklusima u kojima je aktivan i u kojima je ispunio navedeni uslov, bez obzira na to ako je postojao neki ciklus u kojem nije bio aktivan, propušteni bonus se neće nadoknaditi;

·    Pod vremenom trajanja dodjele podrazumijevaju se periodi od 12 uzastopnih mjeseci od dana aktivacije bonusa. Period važenja svake pojedinačne opcije dodjele 1GB mobilnog Internet saobraćaja iznosi 30 dana;

·    Neiskorišteni mobilni internet iz Akcije se poništava po isteku validnosti opcije (30 dana od momenta aktivacije, respektivno za 12 mjeseci);

·    Korisnik je u mogućnosti ostvariti pravo na benefite iz akcijske ponude samo jednom u periodu trajanja akcije;

·    Jedinica mjere za mobilni internet saobraćaj (saobraćaja za paketski prijenos podataka) je 100 kB;

·    Dostupna/pristupna brzina mobilnog Interneta iz dodijeljene opcije zavisi od: lokacije, trenutne raspoloživosti BH Mobile mreže i terminalne opreme Pretplatnika;

·    Korisnik će biti informisan o početku korištenja akcijske opcije/preostalom saobraćaju. Poruke su informativnog karaktera i u slučaju da korisnik ne dobije neku od poruka BH Telecom nije odgovoran i navedeno ne može biti predmet reklamacija korisnika u smislu vraćanja kredita, bonusa i slično;

·    Korištenje saobraćaja iz akcijske dodjele nema prioritet u odnosu na dokupe iz redovne ponude, nema prioritet u odnosu na ostale akcijske dokupe uz naknadu,

·    Akcijski bonus ne poništava dokupe iz redovne ponude;

·    Provjera stanja računa dodijeljenog bonusa mobilnog interneta i akumulirane potrošnje korisnik može izvršiti na slijedeći način:

o    putem zasebnog USSD koda za stanje bonus računa *105*7*1#

o    provjera stanja akumulirane potrošnje putem USSD koda *105*7*2#;

·    Nakon potrošenih 1 GB mobilnog Interneta u mjesečnim periodima akcijske dodjele (period od 30 dana) ili isteka validnosti opcije nakon posljednjeg mjeseca dodjele, korisniku se naplaćuje saobraćaj po važećem Cjenovniku;

·    Deaktivacija akcijske dodjele se vrši automatski kada istekne poslednja dodijeljena količina  mobilnog Interneta (1GB u zadnjem mjesecu akcije) i/ili period važenja posljednje dodijeljene opcije (30 dana);

·    Deaktivacija od strane korisnika nije moguća.

·    Zahtjevi koji se podnesu u periodu trajanja akcijske ponude, pa sve do zadnjeg dana trajanja akcije, moraju biti realizovani najkasnije 7 dana od dana podnošenja zahtjeva.

·    Korisnik koji prenosi broj na Ultru, prilikom realizacije zahtjeva automatski mu se dodijeljuje Ultra osnovni tarifni model.

·    Iznos sredstava koji se prebacuje sa jednog Ultra računa na drugi Ultra račun ne ulazi u akumuliranu dopunu Ultra korisnika. 

 

Aktivacijom akcijskog bonusa POSTPAID KORISNIK prihvata sljedeće uslove: 

·    Korisnici potpisuju ugovor sa obaveznim trajanjem na 12 mjeseci, te u tom periodu  ostvaruju benefit u vidu besplatnih 1 GB mobilnog Interneta mjesečno, odnosno aktivira im se dodatna usluga Moj mSurf 1GB, ali bez naplate u periodu od 12 mjeseci. Svi uslovi korištenja ove dodatne usluge ostaju isti kao u redovnoj ponudi u skladu sa Cjenovnikom.

·    Korisnici mogu izabrati bilo koji od postpaid tarifnih modela (moj M ili No Limit paketa)

·    Korisniku se bonus dodijeljuje odmah po realizaciji zahtjeva i isti može koristiti do kraja mjeseca (obračunskog perioda).

·    Nakon isteka 12 mjeseci dodatna usluga Moj mSurf ostaje aktivna uz naplatu po Cjenovniku;

·    Korisnici mogu na svoj zahtjev deaktivirati uslugu u toku i poslije obaveznog trajanja ugovornog odnosa.

·    Dodijeljeni mobilni Internet 1GB se sabira sa mobilnim internetom uključenim u odabrani paket korisnika koji je na flat principu po maksimalnoj mogućoj brzini prijenosa podatka;

·    Nakon potrošenog mobilnog Interneta korisnik nastavlja korištenje po maksimalnoj brzini od 64 kbps, bez dodatne naplate po potrošnji;

·    Neiskorišteni bonus ne prenosi se u naredni obračunski period.

·    Pretplatnici koji potpišu ugovor sa obaveznim trajanjem na ime akcijske ponude će moći koristiti asembliranu uslugu po uslovima asemblirane usluge;

·    U toku trajanja Akcije korisnik ima pravo na korištenje usluge MojaTV Moj izbor, odnosno na uključenje postpaid mobilnog priključka kao komponente u okviru ponude MojaTV Moj izbor, pri čemu nastavlja korisiti benefite Akcije i benefite definisane uslugom MojaTV moj Izbor. Benefiti Akcije korisniku će se dodjeljivati za preostali period, kako je predviđeno uslovima Akcije.

·    Korisnik koji aktivira postpaid paket u toku trajanja Akcije ima pravo na korištenje usluge Top Tim, odnosno na uključenje postpaid mobilnog priključka kao komponente u okviru ponude Top Tim usluge pri čemu mu se prestaje dodjeljivati  preostali akcijski bonus.

·    U slučaju izlaska iz Toptim grupe i ponovnog vraćanja na neke od moj M ili NoLimit paketa ili kombinovanih paketa korisnik nema pravo na nastavak korištenja bonusa. Korisnici u navedenom slučaju prelaska ne plaćaju penale za period u kojem su koristili bonus.

·    Korisnici mogu izvršiti promjenu postpaid tarifnih paketa (sa manjeg na veći ili sa većeg na manji), pri čemu im se nastavlja dodjeljivati bonus iz akcije.

·    Korisnici mogu izvršiti promjenu i na neki od kombinovanih paketa, pri čemu im se prestaje dodijeljivati bonus iz Akcije.

·    U slučaju raskida ugovora na zahtjev ili krivicom korisnika, prije isteka obaveznog trajanja ugovornog odnosa po osnovu ove akcije, korisnik je dužan platiti naknadu za korištenu uslugu u punom iznosu za onoliko mjeseci koliko je koristio dodatnu uslugu, po cijeni mjesečne naknade za dodatnu uslugu Moj mSurf 1GB.

·    Prijevremenim  raskidom  ugovornog odnosa na zahtjev korisnika, smatra se i prelazak na prepaid i/ili prenos broja u drugu mrežu.

 

 

 

150000
zadovoljnih korisnika
211
tv kanala
54
radio stanice
1285
filmova u videoteci